Câu hỏi và trả lời trong 2018_2_GC__6462AB-初級程式設計-PythonAB-107下

1 thích 0 k thích
52 trả lời
[Exam] trả lời ngày 19 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 葉浩賢 (-89 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 50 đã xem
1 thích 0 k thích
52 trả lời
[Exam] trả lời ngày 19 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 葉浩賢 (-89 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 48 đã xem
1 thích 0 k thích
52 trả lời
[Exam] trả lời ngày 19 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 葉浩賢 (-89 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 56 đã xem
1 thích 0 k thích
43 trả lời
[Exam] trả lời ngày 19 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 張博雯 (-155 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 76 đã xem
1 thích 0 k thích
52 trả lời
[Exam] trả lời ngày 19 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 葉浩賢 (-89 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 70 đã xem
1 thích 0 k thích
44 trả lời
[Exam] trả lời ngày 19 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 葉浩賢 (-89 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 82 đã xem
1 thích 0 k thích
48 trả lời
[Exam] trả lời ngày 19 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 薛兆芸 (12 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 120 đã xem
1 thích 0 k thích
42 trả lời
[Exam] trả lời ngày 19 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 侯冠均 (-23 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 111 đã xem
1 thích 0 k thích
38 trả lời
[Exam] trả lời ngày 19 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 李泱蓉 (-114 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 98 đã xem
1 thích 0 k thích
52 trả lời
[Exam] trả lời ngày 19 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 侯冠均 (-23 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 60 đã xem
1 thích 0 k thích
0 trả lời
[Discussion] đã hỏi ngày 17 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必上線問問題喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 9 đã xem
1 thích 0 k thích
0 trả lời
[Resource] đã hỏi ngày 17 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必上線問問題喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 38 đã xem
1 thích 0 k thích
0 trả lời
[Resource] đã hỏi ngày 17 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必上線問問題喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 29 đã xem
1 thích 0 k thích
0 trả lời
[Resource] đã hỏi ngày 17 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必上線問問題喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 37 đã xem
1 thích 0 k thích
0 trả lời
[Resource] đã hỏi ngày 17 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必上線問問題喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 61 đã xem
2 thích 0 k thích
1 trả lời
[Exercise] Essay (Open question) - đã hỏi ngày 12 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必上線問問題喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 46 đã xem
2 thích 0 k thích
4 trả lời
[Exercise] Essay (Open question) - đã hỏi ngày 12 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必上線問問題喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 59 đã xem
2 thích 0 k thích
12 trả lời
[Exercise] Essay (Open question) - đã hỏi ngày 12 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必上線問問題喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 105 đã xem
1 thích 0 k thích
32 trả lời
[Exercise] Multichoice - đã hỏi ngày 12 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必上線問問題喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 57 đã xem
1 thích 0 k thích
31 trả lời
[Exercise] Multichoice - đã hỏi ngày 12 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必上線問問題喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 59 đã xem
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào tất cả câu hỏi của trong danh mục .
Get it on Google Play Welcome to Peer-Interaction Programming Learning System (PIPLS) LTLab, National DongHwa University
English 中文 Tiếng Việt
IP:172.69.62.124
©2016-2020
10,299 câu hỏi
111,395 trả lời
97,243 bình luận
3,375 thành viên