Câu hỏi và trả lời trong 2018_2_GC__6462AA-初級程式設計-PythonAA-107下

0 thích 0 k thích
0 trả lời
[Resource] đã hỏi ngày 18 tháng 10 năm 2019 trong week 7
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 0 đã xem
0 thích 0 k thích
29 trả lời
[Exam] trả lời ngày 18 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 江承諭 (-2 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 74 đã xem
0 thích 0 k thích
31 trả lời
[Exam] trả lời ngày 18 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 盧敬元 (7k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 61 đã xem
0 thích 0 k thích
47 trả lời
[Exam] trả lời ngày 18 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 張至傑 (-55 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 52 đã xem
0 thích 0 k thích
47 trả lời
[Exam] trả lời ngày 18 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 張至傑 (-55 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 53 đã xem
0 thích 0 k thích
31 trả lời
[Exam] trả lời ngày 18 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 江舟傑 (-64 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 74 đã xem
0 thích 0 k thích
47 trả lời
[Exam] trả lời ngày 18 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 郭于瑄 (-219 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 67 đã xem
0 thích 0 k thích
33 trả lời
[Exam] trả lời ngày 18 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 李科葆 (-78 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 96 đã xem
0 thích 0 k thích
35 trả lời
[Exam] trả lời ngày 18 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 袁學澤 (-82 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 86 đã xem
0 thích 0 k thích
47 trả lời
[Exam] trả lời ngày 18 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 楊翊弘 (-179 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 55 đã xem
0 thích 0 k thích
47 trả lời
[Exam] trả lời ngày 18 tháng 6 năm 2019 trong Week 18(期末考週) bởi 楊翊弘 (-179 điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 47 đã xem
0 thích 0 k thích
0 trả lời
[Resource] đã hỏi ngày 16 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必到教室喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 27 đã xem
0 thích 0 k thích
0 trả lời
[Resource] đã hỏi ngày 16 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必到教室喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 20 đã xem
0 thích 0 k thích
0 trả lời
[Resource] đã hỏi ngày 16 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必到教室喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 21 đã xem
0 thích 0 k thích
0 trả lời
[Resource] đã hỏi ngày 16 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必到教室喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 34 đã xem
0 thích 0 k thích
2 trả lời
[Exercise] Essay (Open question) - đã hỏi ngày 11 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必到教室喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 42 đã xem
0 thích 0 k thích
3 trả lời
[Exercise] Essay (Open question) - đã hỏi ngày 11 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必到教室喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 46 đã xem
0 thích 0 k thích
0 trả lời
[Resource] đã hỏi ngày 11 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必到教室喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 35 đã xem
0 thích 0 k thích
0 trả lời
[Resource] đã hỏi ngày 11 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必到教室喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 27 đã xem
0 thích 0 k thích
13 trả lời
[Exercise] Essay (Open question) - đã hỏi ngày 11 tháng 6 năm 2019 trong Week 17 (本周為期末考前複習,請同學務必到教室喔!) (另本周有期末問卷,請同學務必要填寫喔!) bởi 楊修俊 (30k điểm)
Xem được từ: Không giới hạn - Hiệu lực đến: Không giới hạn
| 70 đã xem
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào tất cả câu hỏi của trong danh mục .
Get it on Google Play Welcome to Peer-Interaction Programming Learning System (PIPLS) LTLab, National DongHwa University
English 中文 Tiếng Việt
IP:162.158.79.9
©2016-2020
10,141 câu hỏi
106,957 trả lời
92,436 bình luận
3,250 thành viên